Gegevensvalidatie toepassen op cellen - Microsoft Ondersteuning (2023)

Cellen

Cellen

Cellen

Gegevensvalidatie toepassen op cellen

 • Cellen en celinhoud verplaatsen of kopiërenArtikel
 • Wijzig de kolombreedte of rijhoogte in ExcelArtikel
 • Tekst en getallen in een werkblad zoeken of vervangenArtikel
 • Cellen samenvoegen en de samenvoeging van cellen opheffenArtikel
 • Gegevensvalidatie toepassen op cellenArtikel
 • Tekstbestanden (.txt of .csv) importeren of exporterenArtikel

Volgende:Opmaak

Excel voor Microsoft 365 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Webversie van Excel Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 voor Mac Excel 2016 Excel 2016 voor Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel voor Mac 2011 Excel Starter 2010 Meer...Minder

U kunt gegevensvalidatie gebruiken om het type gegevens of de waarden te beperken die gebruikers in een cel invoeren. Een van de meest voorkomende toepassingen van gegevensvalidatie is het maken van een vervolgkeuzelijst.

Gegevensvalidatie toepassen op cellen - Microsoft Ondersteuning (1)

Probeer het uit!

 1. Selecteer de cel of cellen waarvoor u een regel wilt maken.

 2. Selecteer Gegevens > Gegevensvalidatie.

  Gegevensvalidatie toepassen op cellen - Microsoft Ondersteuning (2)

 3. Selecteer in het tabblad Instellingen, onder Toestaan, een van de volgende opties:

  • Geheel getal: Zodat de cel alleen gehele getallen accepteert.

  • Decimaal: Zodat de cel alleen decimalen accepteert.

  • Lijst: Om gegevens uit de vervolgkeuzelijst te kiezen.

  • Datum: Zodat de cel alleen datums accepteert.

  • Tijd: Zodat de cel alleen tijden accepteert.

  • Lengte tekst: Om de tekstlengte te beperken.

  • Aangepast: Voor aangepaste formules.

 4. Selecteer een voorwaarde onder Gegevens.

 5. Stel de andere vereiste waarden in op basis van wat u kiest voor Toestaan en Gegevens.

 6. Selecteer het tabblad Invoerbericht en maak een bericht dat gebruikers zien wanneer ze gegevens invoeren.

 7. Schakel het selectievakje Invoerbericht weergeven als de cel is geselecteerd in om het bericht weer te geven als de gebruiker de geselecteerde cel(len) selecteert of aanwijst.

 8. Selecteer het tabblad Foutbericht om het foutbericht aan te passen en een stijl te kiezen.

 9. Selecteer OK.

  Als de gebruiker nu een ongeldige waarde probeert in te voeren, wordt bij het aangepaste bericht Foutmelding weergegeven.

Download onze voorbeelden

Een voorbeeldwerkmap downloaden met alle voorbeelden van gegevensvalidatie uit dit artikel

Als u een werkblad aanmaakt waarin gebruikers gegevens moeten invoeren, wilt u de invoer mogelijk beperken tot een bepaald aantal data of getallen, of ervoor zorgen dat alleen positieve gehele getallen worden ingevoerd. In Excel kan de gegevensinvoer tot bepaalde cellen beperken door gegevensvalidatie te gebruiken, gebruikers vragen om geldige gegevens in te voeren wanneer een cel wordt geselecteerd, en een foutbericht weergeven wanneer een gebruiker ongeldige gegevens invoert.

Gegevensinvoer beperken

 1. Selecteer de cellen waarvoor u de gegevensinvoer wilt beperken.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Gegevensvalidatie > Gegevensvalidatie.

  Opmerking:Als de gegevensvalidatieopdracht niet beschikbaar is, is het werkblad mogelijk beveiligd of gedeeld. U kunt geen instellingen voor gegevensvalidatie wijzigen als uw werkmap is beveiligd of gedeeld. Zie Een werkmap beveiligen voor meer informatie over het beveiligen van werkmappen.

 3. Selecteer in het vak Allow het type gegevens dat u wilt toestaan en vul de beperkende criteria en waarden in.

  Opmerking:De vakken waarin u beperkende waarden op geeft, worden gelabeld op basis van de gegevens en de beperkende criteria die u hebt gekozen. Als u bijvoorbeeld Datum als gegevenstype kiest, kunt u beperkende waarden invoeren in vakken met de minimum- en maximumwaarde gelabeld Begindatum en Einddatum.

Gebruikers vragen om geldige vermeldingen

Wanneer gebruikers klikken in een cel met vereisten voor gegevensinvoer, kunt u een bericht weergeven waarin wordt uitgelegd welke gegevens geldig zijn.

 1. Selecteer de cellen waarin u gebruikers wilt vragen om geldige gegevensinvoer.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Gegevensvalidatie > Gegevensvalidatie.

  Opmerking:Als de gegevensvalidatieopdracht niet beschikbaar is, is het werkblad mogelijk beveiligd of gedeeld. U kunt geen instellingen voor gegevensvalidatie wijzigen als uw werkmap is beveiligd of gedeeld. Zie Een werkmap beveiligen voor meer informatie over het beveiligen van werkmappen.

 3. Schakel op het tabblad Invoerbericht het selectievakje Invoerbericht weergeven als de cel is geselecteerd in.

 4. Typ in het vak Titel een titel voor uw bericht.

 5. Typ in het vak Invoerbericht het bericht dat u wilt weergeven.

Een foutbericht weergeven wanneer ongeldige gegevens worden ingevoerd

Als er gegevensbeperkingen zijn en een gebruiker ongeldige gegevens in een cel invoert, kunt u een bericht weergeven met een uitleg van de fout.

 1. Selecteer de cellen waarvoor u het foutbericht wilt weergeven.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Gegevensvalidatie > Gegevensvalidatie.

  Opmerking:Als de gegevensvalidatieopdracht niet beschikbaar is, is het werkblad mogelijk beveiligd of gedeeld. U kunt geen instellingen voor gegevensvalidatie wijzigen als uw werkmap is beveiligd of gedeeld. Zie Een werkmap beveiligen voor meer informatie over het beveiligen van werkmappen.

 3. Typ op het tabblad Foutmelding in het vak titel een titel voor het bericht.

 4. Typ in het vak Foutbericht het bericht dat u wilt weergeven als ongeldige gegevens worden ingevoerd.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Bewerking

  Selecteer in het snelmenu Stijl de optie

  Vereist dat gebruikers de fout verhelpen voordat ze doorgaan

  Stop

  Gebruikers waarschuwen dat gegevens ongeldig zijn en vereisen dat ze Ja of Nee selecteren om aan te geven of ze willen doorgaan

  Waarschuwing

  Gebruikers waarschuwen dat gegevens ongeldig zijn, maar toestaan dat ze doorgaan na het verwijderen van het waarschuwingsbericht

  Belangrijk

Gegevensvalidatie toevoegen aan een cel of een bereik

Opmerking:De eerste twee stappen in dit gedeelte betreffen het toevoegen van gegevensvalidatietype. Stap 3-7 zijn specifiek bedoeld voor het maken van een vervolgkeuzelijst.

 1. Selecteer een of meer cellen om te valideren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens op Gegevensvalidatie.

 3. Selecteer op het tabblad Instellingen in het vak Toestaan de optie Lijst.

 4. Typ in het vak Bron de lijstwaarden, gescheiden door komma's. Typ bijvoorbeeld Laag,Gemiddeld, Hoog.

 5. Zorg dat het selectievakje Vervolgkeuzelijst in cel is ingeschakeld. Anders kunt u de pijl van de vervolgkeuzelijst naast de cel niet zien.

 6. Als u wilt opgeven hoe lege cellen (null-waarden) worden verwerkt, schakelt u het selectievakje Lege cellen negeren in of uit.

 7. Test de gegevensvalidatie om te controleren of deze goed werkt. Voer zowel geldige als ongeldige gegevens in de cellen in om te controleren of de instellingen naar behoren werken en uw berichten op de juiste momenten worden weergegeven.

Notities:

 • Nadat u de vervolgkeuzelijst hebt gemaakt, zorgt u ervoor dat deze naar wenst functioneert. U kunt bijvoorbeeld controleren of de cel breed genoeg is om al uw invoer weer te geven.

 • Gegevensvalidatie verwijderen: Selecteer de cel of cellen met de validatie die u wilt verwijderen, ga naar Gegevens > Gegevensvalidatie en druk in het dialoogvenster Gegevensvalidatie op de knop Alles wissen en vervolgens op OK.

In de volgende tabel worden andere typen gegevensvalidatie beschreven en wordt aangegeven hoe u deze toevoegt aan uw werkbladen.

U wilt het volgende:

Voer de volgende stappen uit:

Gegevensinvoer beperken tot gehele getal in een bepaald bereik.

 1. Voer stap 1 en 2 hierboven uit.

 2. Selecteer Geheel getal in de lijst Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens de beperking die u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld boven- en ondergrenzen wilt instellen, selecteert u tussen.

 4. Geef de toegestane minimale, maximale of specifieke waarde op.

  U kunt ook een formule invoeren waarmee een getal wordt opgehaald.

  Stel dat u gegevens in cel F1 wilt valideren. Als u een minimumgrens voor belastingaftrek wilt instellen van twee keer het aantal kinderen in cel F1, selecteert u groter dan of gelijk aan in het vak Gegevens en typt u de formule =2*F1 in het vak Minimum.

Gegevensinvoer beperken tot een decimaal getal in een bepaald bereik.

 1. Voer stap 1 en 2 hierboven uit.

 2. Selecteer Decimaal in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens de beperking die u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld boven- en ondergrenzen wilt instellen, selecteert u tussen.

 4. Geef de toegestane minimale, maximale of specifieke waarde op.

  U kunt ook een formule invoeren waarmee een getal wordt opgehaald. Als u bijvoorbeeld een maximumgrens voor provisie en bonus wilt instellen van 6% van het salaris van een verkoper in cel E1, selecteert u minder dan of gelijk aan in het vak Gegevens en typt u de formule =E1*6% in het vak Maximum.

  Opmerking:Als een gebruiker percentages mag invoeren, bijvoorbeeld 20%, selecteert u Decimaal in het vak Toestaan en selecteert u het soort beperking in het vak Gegevens. Vervolgens voert u een minimum- of maximumwaarde of een specifieke waarde in als decimaal getal, bijvoorbeeld ,2 en geeft u de gegevensvalidatiecel weer als een percentage door de cel te selecteren en te klikken op Procentnotatie Gegevensvalidatie toepassen op cellen - Microsoft Ondersteuning (3)in de groep Getal op het tabblad Start.

Gegevensinvoer beperken tot een datum in een datumbereik.

 1. Voer stap 1 en 2 hierboven uit.

 2. Selecteer Datum in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens de beperking die u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld datums wilt toestaan na een bepaalde dag, selecteert u groter dan.

 4. Voer een begin- of einddatum of een specifieke datum in die u wilt toestaan.

  U kunt ook een formule invoeren die een datum retourneert. Als u bijvoorbeeld een tijdsbestek wilt instellen tussen vandaag en drie dagen later, selecteert u tussen in het vak Gegevens, typt u =VANDAAG() in het vak Begindatum en typt u =VANDAAG()+3 in het vak Einddatum.

Gegevensinvoer beperken tot een tijd in een bepaald tijdsbestek.

 1. Voer stap 1 en 2 hierboven uit.

 2. Selecteer Tijd in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens het soort beperking dat u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld tijden wilt toestaan vóór een bepaalde tijd van de dag, selecteert u kleiner dan.

 4. Voer de toegestane begintijd, eindtijd of een specifieke tijd in. Als u een specifieke tijd wilt invoeren, gebruikt u de notatie uu:mm.

  Stel u hebt in cel E2 een begintijd (08:00) ingevoerd en in cel F2 een eindtijd (17:00) en u wilt niet dat vergadertijden buiten deze tijden vallen. U selecteert dan tussen in het vak Gegevens, voert =E2 in het vak Begintijd in en voert vervolgens =F2 in het vak Eindtijd in.

Gegevensinvoer beperken tot tekst van een bepaalde lengte.

 1. Voer stap 1 en 2 hierboven uit.

 2. Selecteer Lengte tekst in het vak Toestaan.

 3. Selecteer in het vak Gegevens het soort beperking dat u wilt instellen. Als u bijvoorbeeld een bepaald maximumaantal tekens toestaat, selecteert u kleiner dan of gelijk aan.

 4. In dit geval willen we de invoer beperken tot 25 tekens, dus selecteer kleiner dan of gelijk aan in het vak Gegevens en voer 25 in het vak Maximum in.

Berekenen welke invoer is toegestaan op basis van de inhoud van een andere cel.

 1. Voer stap 1 en 2 hierboven uit.

 2. Selecteer in het vak Toestaan het type gegevens dat u wilt hebben.

 3. Selecteer in het vak Gegevens het soort beperking dat u wilt instellen.

 4. Klik op de cel die u wilt gebruiken om aan te geven wat er is toegestaan in het vak of de vakken onder het vak Gegevens.

  Als u bijvoorbeeld alleen gegevens voor een rekening wilt toestaan als het resultaat het budget in cel E1 niet overschrijdt, selecteert u Toestaan >Geheel getal, Gegevens, kleiner dan of gelijk aan en Maximum >= =E1.

Notities:

 • In de volgende voorbeelden wordt de optie Aangepast gebruikt bij het schrijven van formules voor het instellen van uw voorwaarden. U hoeft u geen zorgen te maken over wat er in het vak Gegevens verschijnt, omdat dit wordt uitgeschakeld wanneer u de optie Aangepast gebruikt.

 • De schermopnamen in dit artikel zijn gemaakt in Excel 2016, maar de functionaliteit is hetzelfde in Excel voor het web.

Als u het volgende wilt doen

Typt u deze formule

De cel die een product-id bevat (C2), moet altijd beginnen met het standaard voorvoegsel ID- en moet ten minste tien tekens (meer dan negen) lang zijn.

=EN(LINKS(C2; 3) ="ID-",LENGTE(C2) > 9)

Gegevensvalidatie toepassen op cellen - Microsoft Ondersteuning (4)

De cel die een productnaam bevat (D2), mag alleen tekst bevatten.

=ISTEKST(D2)

Gegevensvalidatie toepassen op cellen - Microsoft Ondersteuning (5)

De cel die iemands verjaardag bevat (B6), moet groter zijn dan het aantal jaren dat is ingesteld in cel B4.

=ALS(B6<=(VANDAAG()-(365*B4)),WAAR,ONWAAR)

Gegevensvalidatie toepassen op cellen - Microsoft Ondersteuning (6)

Alle gegevens in het cellenbereik A2:A10 moeten unieke waarden bevatten.

=AANTALALS($A$2:$A$10;A2)=1

Gegevensvalidatie toepassen op cellen - Microsoft Ondersteuning (7)

Opmerking:U moet eerst de gegevensvalidatieformule voor cel A2 invoeren en vervolgens A2 kopiëren naar A3:A10, zodat het tweede argument voor de functie AANTALALS overeenkomt met de huidige cel. Dat wil zeggen dat het gedeelte A2)=1 wordt gewijzigd in A3)=1;A4)=1 enzovoort.

Voor meer informatie

Zorg ervoor dat de vermelding van het e-mailadres in cel B4 het symbool @ bevat.

=ISGETAL(VIND("@",B4))

Gegevensvalidatie toepassen op cellen - Microsoft Ondersteuning (8)

Wilt u meer weten?

Meer over gegevensvalidatie

Items toevoegen aan of verwijderen uit een vervolgkeuzelijst

Een vervolgkeuzelijst verwijderen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

Training verkennen

Als eerste nieuwe functies krijgen

Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 11/06/2022

Views: 5608

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.